​Algemene voorwaarden


Agemene voorwaarden van Vedeve Oirschot BV,

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities.

1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen en/of verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons.

3. Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ons een verbintenis is aangegaan danwel van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechts verkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.


Artikel 2: Aanbiedingen.

1. Alle door ons aan wederpartij gedane aanbiedingen zijn geldig gedurende de door ons aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven zijn door ons gedane aanbiedingen 14 dagen geldig.

2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn voor ons slechts bindend indien dit door ons in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.


Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten en wijziging van overeenkomsten.

1. Een aan ons verstrekte opdracht zal door ons schriftelijk worden bevestigd, doch dit laat onverlet onze bevoegdheid de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

2. Voor de bepaling van de inhoud van de overeenkomst is de door ons gedane aanbieding of, indien die daarvan afwijkend is, de opdrachtbevestiging, doorslaggevend.

3. Wijzigingen in de met ons gesloten overeenkomsten dienen schriftelijk aan ons doorgegeven te worden, en gelden niet dan nadat ze door ons schriftelijk aan wederpartij zijn bevestigd. Wij zijn gerechtigd correcties door te voeren die een gevolg zijn van communicatieve en administratieve vergissingen

4. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of aflevering bon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5. Elke overeenkomst wordt door ons met wederpartij aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat wederpartij op het moment dat wij conform artikel 7 tot levering overgaan, naar onze beoordeling voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van de uit de overeenkomst voor hem jegens ons voortvloeiende financiële verplichtingen, tenzij wederpartij reeds aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan of betaling op een naar ons oordeel voldoende wijze heeft zeker gesteld.


Artikel 4: Prijzen.

1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. Slechts indien wij binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs verhogen, is wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhogingen voortvloeien uit wettelijke of arbeidsrechtelijke afspraken.

2. Tenzij anders vermeld, zijn de door ons opgegeven prijzen:

- gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen;
- gebaseerd op levering aan huis/bedrijf, magazijn of andere opslagplaatsen/verwerkingsruimten van
wederpartij, mits -zonder extra kosten- voor ons bereikbaar;
- exclusief B.T.W.;
- exclusief de kosten van verpakking, inlading, vervoer en verzekering;
- vermeld in Nederlandse valuta en/of euro’s, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5: Betaling.

1. Tenzij anders overeengekomen of door ons vermeld, dient betaling te geschieden in Europese/Nederlandse valuta contant bij aflevering, of binnen 14 dagen na factuurdatum middels storting of bijschrijving op een door ons aangegeven bank- of girorekening. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betaling dag aangemerkt.

2. Wederpartij is niet gerechtigd tot enige korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij zulks schriftelijk door ons is toegestaan.

3. Indien het volgens factuur door wederpartij aan ons verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is voldaan, is wederpartij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan ons vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand over het totale nog openstaande bedrag, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan ons verder toekomende rechten.

4. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend, voor rekening van wederpartij. Voor de buitengerechtelijke kosten is wederpartij minimaal 10% van de hoofdsom, vermeerderd met de reeds verschuldigde rente, aan ons verschuldigd, met een absoluut minimum van Eur. 750,00 exclusief B.T.W.

5. Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem aan ons verschuldigde rente alsmede van de door ons gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.


Artikel 6: Ontbinding.

1. In gevallen dat wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling
indient of is ingediend, danwel beslag op het geheel of gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der wet of van deze algemene voorwaarden op hem berustende verplichting niet na komt;
d. nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
hebben wij door het enkel plaatshebben van een der gemelde omstandigheden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling vereist zal zijn, het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij enig bedrag verschuldigd door wederpartij op grond van de door ons verrichte leveringen en diensten terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, en/of het geleverde als ons eigendom terug te vorderen, alles onverminderd onze overige rechten op vergoeding van kosten, schaden en interesses.

2. Teneinde ons in het vorige lid genoemde recht tot terugname van de goederen uit te kunnen oefenen, verleent wederpartij reeds nu vooralsdan toestemming om zijn gebouwen waar de goederen zich bevinden, daartoe te (laten) betreden.


Artikel 7: Levering en levertijd.

1. Wederpartij is verplicht de door ons aan hem aangeboden goederen in ontvangst te nemen.

2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering aan huis/bedrijf van wederpartij.

3. Wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten, zichtbare beschadigingen en/of kwaliteit te (laten) controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van wederpartij staan.

4. Eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient wederpartij op de aflevering bon en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

5. Onder levering wordt verstaan de levering van de gehele bestelling, tenzij deelleveranties overeengekomen zijn, waarbij in dat geval iedere deelleverantie als levering beschouwd dient te worden.

6. Een door ons aangegeven levertijd is altijd indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. De levertijd vangt aan op de datum waarop wij de opdracht bevestigd hebben of, indien dat later is, op de datum waarop wederpartij ons in het bezit heeft gesteld van de inlichtingen, tekeningen, modellen, materialen of hulpmiddelen die wij nodig hebben om met de uitvoering van de order te beginnen.

8. Slechts indien een levertijd uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien wij niet binnen deze termijn de bestelde goederen geleverd hebben. Indien echter nakoming redelijkerwijs nog mogelijk is, dient wederpartij ons eerst een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren. Een uitdrukkelijke levertijd kan alleen bedongen worden indien een overschrijding van de levertijd bij de wederpartij tot onoplosbare problemen leidt.

9. Indien een niet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen levertijd door ons wordt overschreden, is wederpartij niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en heeft ze geen recht op schadevergoeding. Bij levertijdoverschrijdingen van meer dan een week treden wij in overleg met wederpartij omtrent eventueel te nemen maatregelen.

10. Levering op afroep dient uitdrukkelijk te worden overeengekomen, waarbij de gegevens van onze administratie en organisatie beslissend zijn.

11. Indien wederpartij om welke reden dan ook het verkochte niet afneemt, zijn wij gerechtigd het verkochte wederom te verkopen en te leveren aan een derde, danwel het verkochte op kosten en voor risico van wederpartij op te slaan of te doen opslaan, waar dan ook, onverminderd de op wederpartij rustende verplichting tot betaling van een boete aan ons die tenminste 15% van het factuurbedrag zal uitmaken.


Artikel 8: Transport en risico.

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van wederpartij dienaangaande zullen door ons aan wederpartij gespecificeerd en doorberekend worden en zijn niet bij de prijs inbegrepen.

2. De verzending/het transport van de goederen geschiedt voor risico van wederpartij. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die wederpartij lijdt door beschadiging van of verloren gaan van goederen tijdens het vervoer. Wij zullen bemiddelen in het overleg tussen wederpartij en de transporteur over het verkrijgen van schadevergoeding, evenwel onder voorwaarde dat wederpartij onze kosten, welke daarmee gemoeid zijn, aan ons vergoedt.

3. Het materiaal waarmee de goederen worden vervoerd of waarin zij zijn verpakt, niet zijnde wegwerpverpakkingsmateriaal, zoals pallets, containers, houten pakkisten, vaten, kooien enz. blijft eigendom van ons. Zolang wederpartij dit verpakkingsmateriaal onder zich heeft, dient hij te dien aanzien als bewaarnemer daarvan op te treden en alle redelijke maatregelen te treffen om achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen.

Wij behouden ons het recht voor een redelijk bedrag bij wederpartij in rekening te brengen dat zal worden terugbetaald aan wederpartij zodra deze de verpakkingsmaterialen in goede staat en zonder bijkomende transportkosten bij ons heeft terugbezorgd op een plaats die door ons daartoe aan wederpartij is aangegeven.


Artikel 9: Eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud en retentierecht.

1. Alle door ons aan wederpartij geleverde goederen blijven als onderpand dienen, totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens ons, uit welken hoofde ook, heeft voldaan.

Behoudens het overige in dit artikel gestelde, gaat het eigendom -en dus ook het risico- van goederen reeds op wederpartij over bij verzending van de goederen naar de wederpartij.

2. In geval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde door of vanwege wederpartij, verkrijgen wij het pandrecht in het (de) nieuw ontstane goed(eren) en de hoofdzaak tot de waarde van het door ons geleverde en/of met het geleverde samengestelde goederen c.q. oorspronkelijke goederen.

3. Wederpartij is gehouden het geleverde duidelijk aanwijsbaar op te slaan en is verplicht om, indien wij de goederen op grond van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, terugeisen, deze onmiddellijk aan ons ter beschikking te stellen, waar de goederen zich ook bevinden, op straffe van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van f. 1.000,00 per dag dat wederpartij daarmede in gebreke blijft.

4. De goederen kunnen, zolang wederpartij nog niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, door hem in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in een extra onderpand gegeven worden, strekken tot zekerheid voor de voldoening van een vordering van een derde of anderszins bezwaard of vervreemd worden.

5. Wederpartij is verplicht het in dit artikel bepaalde met betrekking tot het verpandingvoorbehoud gelijkelijk jegens zijn afnemers te bedingen voor het geval hij met toepassing van het vorige lid doorverkoopt. Indien wij zulks verlangen, is wederpartij dan bovendien verplicht om de uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen aan ons over te dragen, en wel ten belope van het door hem nog aan ons verschuldigde.

6. Zolang wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, hebben wij bovendien het recht tot zekerheid op andere en de door ons aan wederpartij geleverde goederen welke zich nog onder hem bevinden, welk recht tot zekerheid met ingang van de invoering van het Nieuw B.W. als bezitloos pandrecht zal gelden.

7. Wij zijn gerechtigd de goederen die wij voor wederpartij onder ons houden, onder ons te houden tot voldoening van alle kosten die wij ter uitvoering van opdrachten ten behoeve van diezelfde wederpartij hebben besteed, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op vermelde of andere goederen en/of diensten van wederpartij, tenzij wederpartij voor de kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.


Artikel 10: Kwaliteit en omschrijving, garantie en reclame.

1. Wij staan er niet voor in dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de door ons aan wederpartij te leveren goederen voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten. Wel zullen wij, indien daar door de wederpartij schriftelijk om is verzocht, van onze leveranciers vergen dat de door hen aan ons te leveren goederen voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke voorschriften.

2. Met inachtneming van het in lid 1 bepaalde zullen de goederen:

a. voor wat betreft hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming zijn met hetgeen in de order is vermeld;

b. gelijk zijn aan de monsters, modellen of de specificaties die door wederpartij en/of ons ter beschikking zijn gesteld, echter onder voorwaarde dat afwijkingen die de functie en het doel van de betreffende goederen en/of dienst niet schaden, toegestaan zijn;
c. voor wat betreft de hoeveelheid in overeenstemming zijn met handelsgebruikelijke afwijkingen.

3. Ten aanzien van overeengekomen specificaties en hoeveelheden zijn afwijkingen toegestaan zowel naar boven als naar beneden. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in een soort, kwaliteit, kleur en uitvoering van het geleverde kwantum als maatstaf gelden. Geringe afwijkingen bij kleurendruk zijn geen reden voor afkeuring. In het algemeen geldt dat per branche de handelsgebruikelijke toleranties worden gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk door wederpartij anders wordt bepaald in de order en door ons als zodanig bevestigd in de orderbevestiging.

4. Gedurende de periode van 12 maanden na levering af-bedrijf, of zoveel korter als onze leveranciers aan ons garantie verstrekken, garanderen wij aan wederpartij de door ons geleverde goederen voor fabricagefouten en/of materiaalgebreken, ook indien wederpartij de goederen niet in gebruik heeft genomen. Vertragingen in de aflevering welke veroorzaakt zijn door wederpartij of voor diens risico komen, verlengen deze garantieperiode niet.

5. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de in het vorige lid bedoelde garantie is beperkt tot het herstel van binnen de garantieperiode opgetreden gebreken aan materialen of afwerking, door reparatie of vervanging van de gebrekkige goederen of onderdelen daarvan, zulks te onzer keuze en op onze kosten, met een maximum van de factuurwaarde van de betreffende goederen.

6. Onze garantieverplichtingen strekken zich in geen geval verder uit dan tot de garanties die wij hebben ontvangen van onze leveranciers.

Indien wederpartij aan ons speciale garantie-eisen stelt, zullen wij die aanvaarden indien en voor zover wij die eveneens bij onze leveranciers kunnen bedingen.

7. Gebreken in een deel van het geleverde geven wederpartij niet het recht de gehele geleverde partij af te keuren.

8. Reclames ter zake van gebreken aan goederen dienen door wederpartij schriftelijk bij ons te worden ingediend binnen uiterlijk 14 dagen nadat deze gebreken aan het licht zijn gekomen, onder nauwkeurige opgave van de aard en de ernst van de klachten.

9. Aanspraak op garantie en/of enige andere aanspraak, vervalt direct in de volgende gevallen:

a. Indien wederpartij een gebrek zelf heeft gerepareerd of heeft doen repareren zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons;
b. Indien wederpartij zijn betalingsverplichtingen jegens ons niet nakomt;
c. Het niet juist opvolgen van bedrijfs- of bedieningsinstructies en het niet gebruiken van het geleverde naar de aard daarvan en voor ons normale technische begrippen;
d. Onvoldoende onderhoud te wijten aan schuld van wederpartij;
e. Monteren en/of repareren en/of in bedrijfstellen door wederpartij of een derde, van de geleverde goederen zonder onze uitdrukkelijke toestemming voor zover vereist;
f. Het zelf of door derden laten aanbrengen van wijzigingen in de geleverde goederen.
g. Het niet geheel retourneren van de gebrekkige goederen.

10. Indien wederpartij ons daarom verzoekt, zullen wij bij onze leveranciers trachten te bedingen dat de garantie-aanspraken, welke wij jegens onze leveranciers geldend kunnen maken, kunnen worden gecedeerd ten gunste van wederpartij.

11. Behoudens de in dit artikel omschreven garantie en het bepaalde in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, gelden voor ons geen verdere verplichtingen tot reparatie, vervanging of schadevergoeding wegens gebreken in de geleverde goederen.


Artikel 11: Inspectie en beproeving; afkeuring.

1. Wederpartij is verplicht de door ons aan hem geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Indien als gevolg van enig onderzoek of beproeving wordt geconstateerd dat de goederen en/of diensten niet in overeenstemming zijn met het overeen gekomene zal wederpartij ons dienovereenkomstig schriftelijk inlichten binnen een termijn van 14 dagen na levering.

2. Wederpartij is niet gerechtigd, zonder vooraf van ons verkregen toestemming, de goederen geheel of gedeeltelijk aan ons te retourneren. Over het tijdstip en de wijze waarop de goederen aan ons eventueel geretourneerd moeten worden, zullen wij met wederpartij in overleg treden.

3. Wederpartij zal, als zijn opslagmogelijkheden dit toelaten, de afgekeurde goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen.

4. Indien door ons aan wederpartij geleverde goederen en/of diensten door wederpartij binnen de in lid 1 genoemde termijn afgekeurd zijn, zullen wij met wederpartij in overleg treden of, op welke wijze en binnen welke termijn de afgekeurde goederen zullen worden vervangen of verbeterd teneinde de levering in overeenstemming met de order te brengen.


Artikel 12: Overmacht.

1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bedrijfsbezetting, sabotage, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, contingenteringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen, alles bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens wederpartij redelijkerwijs niet (meer) kunnen nakomen. In geval van overmacht zijn wij te onzer keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij deswege gehouden zijn enige schade aan wederpartij te voldoen.

2. Indien wederpartij ons daartoe schriftelijk aanmaant, zijn wij gehouden ons binnen 8 dagen ten aanzien van onze keuze schriftelijk uit te spreken.

3. Indien wij gedeeltelijk aan onze verplichtingen voldaan hebben ten tijde van het intreden van de overmacht, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren, en is wederpartij gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4. De wettelijke bepalingen betreffende overmacht zijn onverminderd van kracht, voor zover ze althans niet in strijd zijn met het in deze algemene voorwaarden bepaalde.


Artikel 13: Aansprakelijkheid en exoneratie.

1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens opzet of grove schuld van ons, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stilligschade, gevolgschade aan roerende of onroerende goederen (inclusief im- en materiele schade zoals onder anderen; merkschade, kosten van recall-acties en extra promotionele inspanningen), danwel aan personen, zowel bij wederpartij als bij derden, ook niet indien de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van onze ondergeschikten en/of door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

2. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het door ons met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag en is gemaximaliseerd tot de kosten van het geleverde goed of de kosten van de dienst.

Artikel 14: Inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten; modellen, tekeningen, stempels etc.

1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke aan derden is toegebracht door schending van octrooi, auteursrechten, en/of andere intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, danwel door toepassing van werkwijzen, welke aan ons door of vanwege wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.Wederpartij is gehouden ons hiervoor te vrijwaren.

2. Indien door ons ter uitvoering van de opdracht goederen zijn ontwikkeld, krijgt wederpartij, door de eigendomsovergang, een niet-exclusieve licentie onder de eventuele octrooirechten die betrekking hebben op de geleverde goederen. De rechten beperken zich tot het toepassen van de onderhavige uitvinding(en) in eigen bedrijf en het leveren van deze goederen aan derden.

3. Alle modellen, stempels, tekeningen of andere hulpmiddelen, door wederpartij aan ons ter uitvoering van de overeenkomst verschaft zullen eigendom blijven van wederpartij. Wij zijn evenwel niet aansprakelijk voor enigerlei schade veroorzaakt door normaal gebruik en/of opslag en/of transport daarvan.

4. Alle modellen, stempels, tekeningen of andere hulpmiddelen welke wij ter uitvoering van de overeenkomst hebben aangeschaft of vervaardigd, komen voor rekening van wederpartij, doch zijn en blijven ons eigendom.

5. Ons auteursrecht op schetsen, ontwerpen, tekeningen, litho’s, foto’s, programmatuur, modellen, stempels, stansvormen, cliché’s etc. blijft te allen tijde bij ons berusten. Zij mogen zonder onze schriftelijke toestemming nimmer worden verveelvoudigd of aan derden ter hand gesteld worden, danwel aan derden getoond worden.


Artikel 15: Uitvoering door derden.

Wij zijn, zonder dat daarvoor de toestemming van wederpartij vereist is, gerechtigd de order in zijn geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden teneinde te kunnen voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.


Artikel 16: Toepasselijk recht.

Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van, voor zover nog van toepassing, de Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken (Wet van 15 december 1971, S 780).


Artikel17: Geschillen.

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een van partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen, voor zover de wettelijkebepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het kanton Eindhoven en het arrondissement ’s-Hertogenbosch.


Artikel 18: Vertaalde tekst.

Bij onduidelijkheden in de tekst van vertalingen dient eerst de originele Nederlandse tekst geraadpleegd te worden om duidelijkheid te verschaffen. Pas indien de Nederlandse tekst geen uitsluitsel geeft en partijen ook anderszins geen duidelijkheid verkrijgen, is uitleg door de conform artikel 17 van deze algemene voorwaarden bevoegde rechter echter mogelijk.